Uit de Gazet: Enthousiaste deîlnemers Emma de Graaff en eur zöster Janne

Ze zeen 13 en 15 jaor joonk en hebbe altiêd op Zuid op schoeël gezaete, oppe Graaswînkel. Dao woort op vastelaovendjsvriêdig altiêd ‘ne optocht gehaoje roondum de schoeël. Alle wichter woorte daobeej betrokke en eder jaor haaje ze ’n ânger thema. Vanaaf groep 3 (Emma) en groep 5 (Janne) lepe de zösterkes mej inne Wichteroptocht inne Stad, same mét wat klasgenoeëtjes. Mej doeërdet d’r mieërdere aojers vanne basisschoeël al zoeë fanatiek same bawdje en as groep daelnemers woorte.

Mét dieës opveujing zégke de zösterkes zelf: “ ’t És vanzelfspraekendj um mej te daon”

Op zoondig woort d’r al eder jaor mejgedaon mét V.V. Vör de lôl. Al vanaaf baby mochte ze al mej oppe kèr en stökskes loupe as det gong. Mét dieës opveujing zégke de zösterkes zelf: “’t És vanzelfspraekendj um mej te daon. En vöral nao de optocht ’n lekker wêrm tas sop aete en oppe bânk ploffe beej oma!” Emma noom ’t mejdoon in eîge hang vanaaf 2014, same mét basisschoeëlvreendin Zonne. Ze gonge köp bawwe. Op ’n kèr of mét ’n hieël creatief systeem droge ze di-j op eur schouwers. As draak gonge ze verklédj inne optocht vanne Graaswînkel, um vervolges mét bekans dezelfdje creatie ouch mej te doon inne Wichteroptocht, allein dan mét ’n ânger motto. In 2017 woor ’t echt priês wi-j ze mejdieëje inne optocht op Zuid. Mét “Eîgewiês es ouch wiês” heet Emma mét eur vreendin Zonne ’t Zilvere Kuuske gewonne! Dieës herinneringsmedâlie, di-j ze naoderhând krege, heet nog altiêd e speciaal plekske op eur slaopkamer. ’t Jaor daonao zoot Emma inne Jeugdraod en woort d’r dus helaas neet gebawdj, mer pakdje vervolges de draod weer gewoeën op. Zöster Janne heel ’t good vôl tot aanne boeëvebouw van schoeël um ouch mét vreendinne mej te loupe inne optocht. Ze bawdje beej opa inne scheur of gewoeën inne keuke.

De vôrm, tape d’r oeëver, liême, blaedjes plekke, nog ’s liême, laote druuëge en dan schildere.

Dao woor plaats zat um ’n kop te plekke. De zösters wete precies wi-j det mot en nao eîge zégke hebbe ze in ongeviëer 4 waeke wat ineîn staon. De vôrm, tape d’r oeëver, liême, blaedjes plekke, nog ’s liême, laote druuëge en dan schildere. Emma en Janne vînge ’t kejgezellig en sjiek um jaor nao jaor weer mej te daon inne optocht. Dae knouwel, eder jaor weer wat bedînke, eur eîge idee inbrînge, aafspraeke mét deindânger en vöral same mejloupe um weer ‘ne fantastische daâg te hebbe. De enthousiaste reacties van ’t publiek zeen êrg leuk. En as dejje dan wintj geuft det nog mieër motivatie vör ’t volgendje jaor.

Dus, wat létj uch? Zeen vae uch volgendj jaor ouch inne optocht?

Wis Gaw, Emma en Janne